- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Thế nhưng, hàng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, các thế lực thù địch lại tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ thành quả, ý nghĩa của sự kiện trọng đại này.

Thông qua một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đăng tải video clip, tổ chức bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử để xuyên tạc, chống phá, tung những luận điệu trắng trợn, nhằm “nhuộm đen” truyền thống dân tộc ta. Chúng lật lại thông tin, sự kiện cũ bằng “cái nhìn mới” để kích thích người nghe, người xem. Trong đó, đưa ra giọng điệu rằng: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sai lầm lịch sử”, “không có gì thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam, chẳng qua chỉ là thay từ chế độ “vua trị” sang chế độ “đảng trị””(!)...
Chúng còn cho rằng, những thắng lợi mà Đảng, nhân dân ta đổ xương máu giành được “đó là sự ăn may, vì Nhật thua trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chứ Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng có tài cán gì”; “do khoảng trống quyền lực, nên Việt Nam dễ giành được kết quả nhanh chóng”(!). Từ cách nhìn ấu trĩ và giản đơn, chúng đưa ra lập luận: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không phải do sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải là kết tinh sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, mà là một sự “may mắn” do điều kiện lịch sử tạo ra.
Cùng với đó là 3 cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939); cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945). Người ra lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...”.
Hoàn cảnh lịch sử tháng 8/1945 tạo ra thời cơ vàng để cả dân tộc đứng lên làm cuộc cách mạng giành độc lập, tự do. Đây là thời điểm quân Nhật thất bại, tuyên bố đầu hàng đồng minh ngày 15/8/1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đây là một thời cơ quý và hiếm nếu bỏ qua thì không bao giờ có nữa"; “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập dân tộc”.
Điều kiện khách quan chín muồi, khi quân Nhật hoảng loạn, quân Pháp chưa đủ sức quay lại, chính quyền tay sai hoang mang cực độ. Nhờ sự tài tình, sáng suốt, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam, triệu người như một, đồng lòng đứng lên bẻ gãy gông xiềng lệ thuộc, tự giải phóng mình, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khẳng định tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta. Trước hết và chủ yếu là do đường lối chiến lược, sách lược của Đảng đúng đắn ngay từ đầu, bảo đảm thông suốt; quán triệt đường lối đó trong thực tiễn chuẩn bị khởi nghĩa và khởi nghĩa, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, ăn sâu bám rễ trong quần chúng; gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại theo lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì có đoàn kết mới có lực lượng, có lực lượng mới giành được độc lập, tự do”.
Thắng lợi này đã khơi nguồn để Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân được nâng lên; vị thế, uy tín của đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Việc các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử Cách mạng Tháng Tám là muốn phủ nhận ý nghĩa, tính chất chính đáng của việc Việt Nam tuyên bố độc lập và giành chính quyền; hướng tới âm mưu lật đổ chế độ.
Thực chất, đây là mưu đồ chính trị của những người bất mãn với chế độ chính trị của Việt Nam. Mục tiêu của các thế lực thù địch là tạo dựng tâm lý hoài nghi, xét lại lịch sử, từ đó hình thành lực lượng “lật sử”, “trở cờ” ngay trong các chính thể đó. Vì vậy, chúng ta cần biết tiếp nhận thông tin, không vội cả tin, mà phải suy xét, đối chứng các cứ liệu lịch sử, nhằm đánh bại ý đồ “nhuộm đen” tinh thần, “nhuộm đen” tư tưởng của các thế lực thù địch.
Nguồn: Báo CAND

Báo CAND


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 156.506
    Online: 6